Agnieszka Biel

DSC_1750

Swoją „przygodę” z oświatą rozpoczęłam w 2002 roku pracą w Specjalnym Ośrodku Opiekuńczo - Wychowawczym nabierając tam doświadczenia potrzebnego do terapiii wspierania rozwoju dzieci.

Pracowałam z dziećmi i młodzieżą z różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi (np. obniżenie możliwości intelektualnych, deficyty rozwojowe), z dziećmii młodzieżą z niepełnosprawnościami (upośledzenie umysłowe stopień lekki, umiarkowany i znaczny, autyzm i Zespół Aspergera, mózgowe porażenie dziecięce) oraz z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w nauce, powstałymi na skutek np. niepełnosprawności, zaburzeń i odchyleń rozwojowych, niedostosowania społecznego oraz problemów w funkcjonowaniu emocjonalno - społecznym.

Cały czas podnoszę też swoje kwalifikacje aby coraz lepiej i wszechstronniej wykorzystywać potencjał dziecka do uzyskania jak najlepszych rezultatów. Regularna terapia czyli oddziaływanie na przyczyny i przejawy zaburzeń w rozwoju, trudności w uczeniu się oraz częstotliwość spotkań dostosowana do indywidualnych możliwości dziecka i jego potrzeb przynosi często zadziwiające efekty. 

Moją pasją i głównym celem jest wspieranie rozwoju dzieci poprzez prowadzenie działań profilaktycznych i terapeutycznych oraz ich rodziców w obliczu wielu problemów z którymi muszą się zmierzyć w wychowaniu i edukacji swoich dzieci. 

 

W pracy z dziećmi często kieruję się słowami Marii Montessori:

„Dziecko, które opuszcza ciało matki nie wchodzi w naturalne środowisko, lecz w środowisko cywilizacji, w którym rozgrywa się życie dorosłych. […] Dlatego rodzice, a później nauczyciele muszą stać się dla dziecka łącznikiem, tłumaczem i interpretatorem skomplikowanego świata.”