Marzena Sobczyk

.

Pracę w oświacie rozpoczęłam w 2014 roku w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Nowym Sączu. Przez 6 lat miałam możliwość pracować z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, dziećmi i młodzieżą ze spectrum autyzmu oraz z Zespołem Aspergera, z dziecięcym porażeniem mózgowym, z niedosłuchem, a także dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze względu na niedostosowanie społeczne.

Od 2020 roku pracuję w Szkole Podstawowej Specjalnej w Krakowie dla dzieci z niedokształceniem mowy o typie afazji. 

Mając na uwadze chęć niesienia jak najlepszej pomocy dzieciom cały czas podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i kursach kwalifikacyjnych.

Ważnym dla mnie jest, aby w prowadzonej terapii oddziałowywać na każdą sferę rozwojową dziecka oraz wykorzystywać jego mocne strony w rozwijaniu i doskonaleniu zaburzonych funkcji.